Danh sách sách | Nhã Nam

NhaNam

Giỏ hàng (0)
Lương Đức Thiệp
Lương Đức Thiệp, sinh khoảng đầu thế kỷ XX và mất không lâu sau Cách mạng tháng Tám 1945, là nhà nghiên cứu và biên khảo uy tín trên các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, văn chương.Ông tham gia nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ với các nhóm Quốc gia, Tia sáng (1936-1939), cộng tác chặt chẽ với nhóm Hàn Thuyên và tạp chí Văn mới (đầu những năm 1940), làm báo Chiến đấu (sau khởi nghĩa). Nét tiêu biểu trong các công trình của Lương Đức Thiệp là đã vận dụng một cách khoa học và uyển chuyển nhãn quan marxist trong cách tiếp cận đối tượng nghiên cứu, tạo nên những nhận thức giàu giá trị về đất nước, con người và văn chương Việt Nam. Trong số các trước tác của ông, Xã hội Việt Nam (Hàn Thuyên, 1944), một chuyên đề xã hội học và văn minh sử Việt Nam, là công trình nổi bật hơn cả. Một số tác phẩm tiêu biểu khác của Lương Đức Thiệp: - Việt Nam thi ca luận (Khuê Văn xuất bản cục, 1942); - Văn chương và xã hội (Đại học thư xã, 1944); - Nghệ thuật thi ca (Hàn Thuyên, 1945); - Duy vật sử quan (Hàn Thuyên, 1945);