Danh sách sách | Nhã Nam

NhaNam

Giỏ hàng (0)
Pierre Bayard
Pierre Bayard sinh năm 1954 tại Pháp, ông là giáo sư văn học Pháp tại trường Đại học Paris VIII đồng thời cũng là một chuyên gia phân tích tâm lý. Ngoài Làm sao nói về những cuốn sách chưa đọc?, Pierre Bayard đã xuất bản nhiều tác phẩm độc đáo như Le paradoxe du menteur. Sur Laclos (Nghịch lý của kẻ nói dối. Bàn về Laclos), 1993; Comment améliorer les oeuvres ratées? (Làm sao cải thiện những tác phẩm dở?), 2000; Enquête sur Hamlet. Le Dialogue de sourds (Điều tra về Hamlet. Hội thoại giữa những người điếc), 2002; Demain est écrit (Tương lai đã được định sẵn), 2005;…